Poslanci navrhujú v slovenských školách zakázať používanie mobilov

11.03.2019 | 19:32 Skupina poslancov Národnej rady SR za hnutie OĽaNO navrhuje zákonom zakázať v školách používanie mobilov, tabletov a iných elektronických zariadení.

Spravila tak v návrhu novelizácie zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú aktuálne predložila do parlamentu.

"Používanie elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona je zakázané," uvádza navrhované znenie zákona. Elektronické zariadenie pritom definuje ako "telekomunikačné zariadenie, rádiové zariadenie, koncové zariadenie alebo obdobné zariadenie umožňujúce prístup k elektronickej komunikačnej sieti, najmä k internetu a do mobilných pozemských sietí."

Návrh okrem iného poukazuje na čoraz častejšie používanie elektronických zariadení v nezdravej miere a jeho úlohou je aj pomôcť zabrániť vzniku závislosti.

"Dôvodom na uzákonenie zákazu používania elektronických prostriedkov deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach je skutočnosť, že najmä mobilné telefóny doslova ovládli životy mnohých ľudí, z ktorých najrizikovejšou skupinou sú práve deti a žiaci. Mnohí z nich prepadli doslova nutkavému neustálemu kontrolovaniu obsahu mobilného telefónu (alebo iných obdobných elektronických zariadení, napríklad tabletov alebo tzv. smart hodiniek), z čoho môžu vznikať rôzne závislosti. Takéto správanie možno badať na väčšine obyvateľstva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Čo je však obzvlášť alarmujúce, elektronické zariadenia pripútavajú k sebe čoraz mladších ľudí a deti, ktoré si už pomaly nevedia bez nich život ani len predstaviť. To vedie k čoraz väčšej izolácii jednotlivca od spoločnosti a v prípade používania elektronických prostriedkov deťmi a žiakmi počas vyučovania v školách (pokiaľ nejde o učebné pomôcky) aj k mareniu výchovného a vzdelávacieho procesu dieťaťa alebo žiaka. To všetko má negatívne dopady na osobnostný vývoj človeka, obzvlášť ak ide o dieťa alebo žiaka," zdôvodňujú poslanci svoj návrh.

Z formulácie novely a pojmu "počas výchovy a vzdelávania" nie je úplne jasné, či by mala zakazovať používanie zariadení aj počas prestávok. Formulácie zo zdôvodnenia ale skôr naznačujú, že nie, keď sa v ňom opakovane objavuje aj formulácia "počas vyučovania".

Tiež explicitne neuvádza, pre ktoré všetky stupne škôl má platiť. Predmetný zákon upravuje vzdelávanie v materských, základných aj stredných školách.

Návrh dovoľuje aj výnimky. Zariadenia je možné používať ak priamo slúžia ako pomôcka v procese konkrétnej výchovno-vzdelávacej aktivity, pričom takého použitie musí schváliť pedagóg danej aktivity, triedny učiteľ alebo riaditeľ. Zákaz sa nevzťahuje ani na zdravotne postihnutých žiakov, pokiaľ zariadenie nevyhnutne slúži na zabezpečenie ich vzdelávacej potreby, ani napríklad na privolanie pomoci.

Trestom za porušenie zákazu je dočasné zabavenie zariadenia pedagógom, triednym učiteľom alebo riaditeľom najneskôr do konca vzdelávacej aktivity. Zariadenie musí byť vtedy držané na mieste, kde má žiak k nemu prístup a zároveň okrem neho môže mať k nemu prístup len pedagóg, triedny učiteľ alebo riaditeľ.

Podrobnosti o používaní zariadení v danej škole ustanoví školský poriadok, ktorý môže v odôvodnených prípadoch dovoľovať aj iné výnimky zo zákazu. O aké by mohlo ísť návrh neuvádza.

Používanie mobilných zariadení priamo počas vyučovania, ak k nemu neprichádza priamo za účelom vzdelávania, často nie je tolerované ani v súčasnosti, nie ale takýmto striktným zákazom. Na druhej strane zrejme nie je príliš pravdepodobné, že parlament schváli tento opozičný návrh. V každom prípade poslanci navrhujú platnosť zákona od začiatku školského roka až v septembri 2020.

Zdroj: dsl.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti