VIDEO: Šialené, čo sa tu deje! Chcú nás prinútiť zaviesť kvóty! Europarlament schválil fond na podporu migrácie, varoval Sulík

15.03.2019 | 12:24 Európsky parlament pridal aj povinnosť, aby sa začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovalo za neoddeliteľnú súčasť jednotlivých fáz implementácie fondu a aby sa počas nich podporovali.

Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie v oblasti migrácie o 51 % na 10,4 miliardy eur v rámci Európskeho fondu pre azyl a migráciu (AMF). S týmto vyslovil súhlas dnes i Európsky parlament.

Návrh neopisuje konkrétne projekty, ale obsahuje ciele, ktoré by mal Európsky fond pre azyl a migráciu sledovať, kritériá, na základe ktorých môžu projekty získať podporu z fondu, rozsah podpory a v obrysoch i spôsob monitorovania projektu.

Kým Európska komisia považuje za politický cieľ fondu pre azyl a migráciu prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov, poslanci Európskeho parlamentu si myslia, že politickým cieľom fondu by mal navyše aj prínos k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju všetkých aspektov spoločnej európskej azylovej politiky a spoločnej európskej prisťahovaleckej politiky v súlade so zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti.

Európsky fond pre azyl a migráciu – kritéria

Následne v prílohách návrhu nariadenia pre zriadenie Európskeho fondu pre azyl a migráciu sú určené kritériá prideľovania prostriedkov a rozsah podpory na dosiahnutie určitých okruhov cieľov. Každý členský štát Európskej únie dostane pevne stanovenú sumu 5 miliónov eur, pričom zvyšok sa rozdelí podľa posúdenia tlakov, ktorým je vystavený, a so zreteľom na proporčné rozdelenie v oblasti azylu (30 %), legálnej migrácie a integrácie (30 %) a boja proti neregulárnej migrácii a zefektívnenia návratov (40 %).

Európska komisia mala záujem:

1. posilniť všetky aspekty európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru;
2. podporovať legálnu migráciu do členských štátov Európskej únie a prispievať k integrácii;
3. prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu.

Európsky parlament ciele navrhnuté Komisiou vyšperkoval

Europarlament ciele navrhnuté Európskou komisiou vyšperkoval a pridal k nim ďalšie napr. to, že Európsky fond pre azyl a migráciu má posilňovať a rozvíjať politiky v oblasti legálnej migrácie na európskej úrovni a úrovni členských štátov v súlade s ich ekonomickými a sociálnymi potrebami; a zabezpečiť solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi Európskej únie, a to najmä vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté migračnými výzvami. Navyše takmer 900 miliónov eur, ktoré nepôjdu z Európskeho fondu pre azyl a migráciu (návrh sa predloží osobitne), bude vyčlenených na ďalšie posilnenie novej Agentúry Európskej únie pre azyl.

Nad rámec Komisie navrhol včera Európsky parlament zvýšiť úlohu medzivládnych promigračných organizácií tak, aby sa „zmysluplným“ spôsobom podieľali na príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení programov. Táto správa podľa nás zachádza príliš ďaleko v poskytovaní vplyvu neštátnych aktérov, a to aj z tretích krajín, na riadenie migrácie.

Európsky parlament pridal aj povinnosť, aby sa začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovalo za neoddeliteľnú súčasť jednotlivých fáz implementácie fondu a aby sa počas nich podporovali.

Príspevok z Európskeho fondu pre azyl a migráciu nepresiahne 75 % celkových oprávnených výdavkov na projekt, či 90% vo vybraných prípadoch. V texte Európskeho parlamentu sa navrhuje, aby členské štáty Európskej únie vynaložili stanovené percentuálne podiely pridelených finančných prostriedkov na rôzne ciele. Je to kontraproduktívne, pretože finančné prostriedky by sa, podľa mňa, mali čerpať len v prípade potreby.

10 000 EUR každé dva roky za osobu prijatú v rámci presídlenia

Okrem iného návrh Európskej komisie i text Parlamentu obsahujú s malou obmenou nasledujúce ustanovenie:

* Okrem pridelenej sumy dostanú členské štáty EÚ každé dva roky dodatočnú sumu ako jednorazovú platbu 10 000 EUR za každú osobu prijatú v rámci presídlenia.
* Okrem pridelenej sumy dostanú členské štáty EÚ každé dva roky dodatočnú sumu ako jednorazovú platbu 6 000 EUR za každú osobu prijatú v rámci humanitárnych schém.
* Členské štáty Európskej únie môžu mať v náležitých prípadoch nárok aj na jednorazovú platbu pre rodinných príslušníkov osôb, ak sa tým zabezpečí zlúčenie rodiny.

Nie je zrejmé, či tieto sumy nemôžu členské štáty získať aj v prípade, pokiaľ je žiadateľ presunutý z jedného členského štátu do druhého, t.j. či za jedného žiadateľa môže byť príspevok vyplatený aj opakovane.

Európska komisia môže rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade núdzovej situácie v dôsledku jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:  nepredvídane početný alebo neúmerný príchod štátnych príslušníkov tretích krajín do jedného alebo viacerých členských štátov, dobrovoľné premiestnenie; nepredvídane početný alebo neúmerný príchod osôb v tretích krajinách,

Sú vyššie výdavky dobrým riešením?

Ak si želáme znížiť alebo odstrániť dopady migrácie do EÚ, je podľa nás možné argumentovať, že:

* Vytvorenie viacerých spôsobov migrácie do Európskej únie predstavuje skôr stimul pre ďalšiu jednosmernú migráciu, než jej zabrzdenie.
* Akýkoľvek druh finančnej alebo inej podpory pre štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnených na pobyt v EÚ bude pôsobiť ako obrovský impulz pre legálne no i nelegálne prekračovanie hraníc,
* Predvídateľný scenár: Príslušníci tretích krajín vstúpia nezákonne do Európskej únie; štáty ich budú zo spoločných peňazí integrovať, kým sa nerozhodne, či sa im udelí právo na pobyt alebo nie. Keď sa ich nelegálny pobyt v Európskej únii skončí, dostanú ďalšiu podporu na cestu domov a na integráciu vo svojej domovskej tretej krajine.

Prepis videa: Európsky fond pre azyl a migráciu

Richard Sulík:

Európsky parlament dnes hlasoval o zriadení Európskeho fondu pre azyl a migráciu. Tento fond má mať obrovskú sumu peňazí k dispozícii, vyše 10 miliárd eur a podľa plánov Európskej komisie, ktorá tento návrh predložila, medzi iným, podporovať legálnu migráciu. Vidieť, že páni v Európskej komisii sa ničomu nepoučili z poslednej krízy.

No ale horlivým europoslancov v Európskom parlamente, dá sa povedať snílkom, sa podarilo tento návrh ešte viac vyšperkovať. Lebo doplnili do tohto návrhu nielen podporovať legálnu migráciu, ale posilňovať a rozvíjať politiky v oblasti legálnej migrácie.

Má vzniknúť nová agentúra Európskej únie pre azyl a nad rámec návrhu Európskej komisie sa má zvýšiť úloha mimovládnych promigračných organizácií. Toto je úplne šialené, čo sa tu deje. Namiesto toho, aby vynakladali maximálne úsilie na zastavenie akejkoľvek migrácie, to čo sa dialo posledné tri-štyri roky, kedy niekoľko miliónov migrantov prišlo do Európy, zjavne nestačilo.

Zjavne, či už páni a dámy v Európskej komisii alebo aj tu v Európskom parlamente nevidia, aké problémy migrácia prináša. Nie, oni idú ešte podporovať legálnu migráciu. A samozrejme, to nezabudli doplniť, ide aj o solidárne prerozdelenie – tak to píšu doslova – sa v tomto návrhu píše: „v súlade so zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti“.

To je len pekne napísané, že chcú aj povinné kvóty.

Samozrejme, že som proti tomuto návrhu hlasoval, považujem ho za neprijateľný.
Ale veľmi ma prekvapuje, že všetci traja prítomní poslanci SMERu hlasovali za tento návrh. Návrh ako celok, bohužiaľ aj s hlasmi poslancov SMERu, prešiel.“

Zdroj: sulik.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti