VIDEO: Podľa Kolíkovej nastal čas na uzákonenie povinného očkovania

30.11.2021 | 10:45
45
Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková šokuje svojim vyjadreniami čím ďalej, tým viac.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková si vie predstaviť debatu o povinnom plošnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre osoby nad 12 rokov. Prípadné zavedenie celoplošného očkovania by podľa nej bolo dobré upraviť samostatným zákonom. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii.

"Ja osobne sa prihováram za povinné očkovanie. Myslím si, že postupne nastal čas. Je úplne legitímne sa rozprávať nielen o skupinách profesií, ktoré sú dôležité pre chod štátu," povedala Kolíková.

V prípade zavedenie plošného očkovania hovorí tiež o potrebe jednoduchého a zrozumiteľného odškodňovacieho procesu.

Pri zavedení povinného očkovania pre určitú vekovú skupinu by bolo podľa Kolíkovej nutné dôsledne zvážiť vekovú hranicu. Myslí si, že plošné očkovanie pre osoby nad 12 rokov by bolo v niečom právne jednoduchšie. Dodala, že ide o jej osobný názor a v strane SaS ešte o tejto otázke prebieha diskusia.

Bratislavská krajská sudkyňa rozoberá právny aspekt povinného očkovania, odškodnenie za fatálne účinky spôsobené vakcínou a záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv

Sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve JUDr. Da­na Je­lin­ko­vá Du­dzí­ko­vá, LL.M. sa vo svojom článku na portáli Právne listy venovala zod­po­ve­da­ným otáz­kam tý­ka­jú­cich sa po­vin­né­ho oč­ko­va­nia:

Sú té­my, kto­ré po­la­ri­zu­jú spo­loč­nosť a vy­vo­lá­va­jú váš­ne. Me­dzi tie­to té­my v pos­led­nom ob­do­bí pat­rí ne­po­chyb­ne té­ma mož­nej bu­dú­cej le­gis­la­tív­nej úp­ra­vy o za­ve­de­ní po­vin­né­ho oč­ko­va­nie pre ur­či­té ka­te­gó­rie oby­va­teľ­stva.

Vo­lá sa po zod­po­ved­nos­ti za ochra­nu ve­rej­né­ho zdra­via, v me­ne kto­ré­ho sa uva­žu­je o ne­dob­ro­voľ­nom, štá­tom ulo­že­nom zá­sa­hu do te­les­nej in­teg­ri­ty je­din­ca.

Via­ce­rí od­bor­ní­ci ape­lu­jú na sku­toč­nosť, že oč­ko­va­nie je pre spo­loč­nosť eko­no­mic­ky a me­di­cín­sky me­nej za­ťa­žu­jú­ca ces­ta zís­ka­nia kon­tro­ly nad pan­dé­miou v po­rov­na­ní so spô­so­bom zís­ka­nia imu­ni­ty for­mou pre­ko­na­nia cho­ro­by, ľu­do­vo na­zý­va­né „pre­mo­re­nie“ oby­va­teľ­stva. Pre­to­že v prí­pa­de „pre­mo­re­nia“ hro­zí ko­laps eko­no­mi­ky a zdra­vot­níc­tva. Eko­no­mic­ké do­pa­dy a fa­tál­ne nás­led­ky pan­dé­mie už via­ce­rých pod­ni­ka­te­ľov po­lo­ži­li na lo­pat­ky. Za ich kra­chom náj­de­me neš­ťas­tné ľud­ské osu­dy, bez­ná­dej spô­so­be­nú stra­tou príj­mu, nes­chop­nosť splá­cať dl­hy.

Návr­hom ako vy­viesť spo­loč­nosť a eko­no­mi­ku z tej­to tra­gé­die von je za­viesť po­vin­nosť oč­ko­va­nia, či už z ti­tu­lu ochra­ny zdra­via vy­bra­ných sku­pín (se­nio­ri), ale­bo z ti­tu­lu zod­po­ved­nos­ti za ochra­nu ve­rej­né­ho zdra­via pre niek­to­ré ka­te­gó­rie po­vo­la­ní.

Pred­pok­la­dám, že je vo ve­rej­nom zá­uj­me pris­tú­piť k tej­to té­me s pot­reb­nou váž­nos­ťou a pl­nou zod­po­ved­nos­ťou, kto­rú no­si­te­lia ve­rej­nej mo­ci vo­či  ob­ča­nom ma­jú.

Z uve­de­né­ho dô­vo­du je úmys­lom toh­to prís­pev­ku vy­ko­nať ana­lý­zu a zod­po­ve­dať otáz­ky tý­ka­jú­ce sa  po­vin­né­ho oč­ko­va­nia pro­ti Co­vid 19. K ús­tav­nop­ráv­nym as­pek­tom sa vy­jad­ri­li via­ce­rí od­bor­ní­ci. Oh­ľa­dom pou­ka­zu na sku­toč­nosť, že po­vin­né oč­ko­va­nie už raz preš­lo tes­tom ús­tav­nos­ti v mi­nu­los­ti, by az­da bo­lo vhod­né po­lo­žiť si otáz­ku, či bol stav ve­dec­ké­ho poz­na­nia a práv­ny sta­tus oč­ko­va­cích lá­tok v ča­se roz­ho­do­va­nia na ús­tav­nom sú­de v mi­nu­los­ti rov­na­ký ale­bo as­poň  po­rov­na­teľ­ný so sta­vom, aký je te­raz, aby sme vy­lú­či­li akú­koľ­vek po­chyb­nosť o tom, či je na­mies­te pou­žiť ana­ló­giu na test ús­tav­nos­ti aj vo vzťa­hu k ak­tuál­ne zva­žo­va­nej práv­nej úp­ra­vy o po­vin­nom oč­ko­va­ní.

Ten­to prís­pe­vok si kla­die za cieľ ot­vo­riť dve té­my, kto­ré na­te­raz ne­bo­li dos­ta­toč­ným spô­so­bom za­na­ly­zo­va­né. Ot­vo­re­nie tých­to tém ne­má iný úmy­sel ako čo naj­dôk­lad­nej­ším spô­so­bom for­mou ot­vo­re­nej a ši­ro­kej dis­ku­sie, vý­me­nou ná­zo­rov, náj­sť kon­sen­zus v pál­či­vých té­mach, kto­ré trá­pia, a ako už bo­lo vy­ššie uve­de­né aj po­la­ri­zu­jú, na­šu spo­loč­nosť.

Viac v článku TU.

Zdroj: postoj.sk / YouTube / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti