Slovenskí poslanci schválili povinný register pre mimovládne organizácie

23.10.2018 | 16:17 Nezaregistrovaným subjektom podľa návrhu nemôžu orgány verejnej správy poskytnúť verejné prostriedky.

Poslanci NR SR v utorok schválili návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Podľa návrhu rezortu vnútra bude register informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa zapisujú údaje o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov, a tiež organizáciách s medzinárodným prvkom.

Povinné údaje

Údajmi, ktoré je potrebné do registra zadať, budú napríklad názov a adresa sídla právnickej osoby, identifikačné číslo, právna forma, údaje zriaďovateľov alebo štatutárov či náplň ich činnosti.

Registre mimovládnych neziskových organizácií v súčasnosti podľa rezortu vnútra obsahujú údaje o evidovaných a registrovaných mimovládnych neziskových organizáciách v rôznej kvalite, čo do rozsahu a aktuálnosti. Návrh zákona má preto za cieľ vybudovať spoľahlivý a jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií.

Register bude vedený v elektronickej forme. „Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na webovom sídle ministerstva vnútra,“ uvádza sa v návrhu.

Zapojenie verejnosti

Nezaregistrovaným subjektom podľa návrhu nemôžu orgány verejnej správy poskytnúť verejné prostriedky. „Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií bol tvorený otvorene a s participatívnym zapojením verejnosti aj dotknutých subjektov,“ uvádza sa v predkladacej správe s tým, že finálny návrh zákona schválila Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Právne subjekty evidované v registri mimovládnych neziskových organizácií budú podľa návrhu jednoznačne identifikované a budú tvoriť „spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú agendu pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci“. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Zdroj: SITA

Zaujímavosti