Slovenskí odborníci považujú obmedzenie práv nezaočkovaných za možné a zákonné

25.02.2021 | 09:05
Aby však nemohol štát nikto obviniť z diskriminácie občanov, rozhodli sa jeho služobníci, aj z radov novinárov, používať formuláciu, v ktorej tvrdia, že zaočkovaní budú mať „viac práv“, aj keď budú mať len tie, čo mali aj doteraz.

V súvislosti s neustálou štátnou propagáciou očkovania proti Covid-19 a rovnako pretrvávajúcou nechuťou značného počtu občanov dať sa zaočkovať, vzniká medzi slovenskými vládcami dilema, či by mali mať tí, čo sú zaočkovaní „viac práv“, ako nezaočkovaní.

V skutočnosti však samozrejme nejde o „viac práv“ v zmysle nadobudnutia nejakých nových práv, ale o „viac práv“ v pomere k nezaočkovaním. Inými slovami: uvažuje sa o tom, že zaočkovaní si svoje ústavou garantované práva uchovajú a nezaočkovaní možno nie. Aby však nemohol štát nikto obviniť z diskriminácie občanov, rozhodli sa jeho služobníci, aj z radov novinárov, používať formuláciu, v ktorej tvrdia, že zaočkovaní budú mať „viac práv“, aj keď budú mať len tie, čo mali aj doteraz.

Portál Aktuality.sk v tejto súvislosti položil viacerým odborníkom otázku, ktorú naformuloval tak, aby vyznela, či môžu mať zaočkovaní „viac práv“ ako ostatní, čo v preklade z newspeaku znamená: či môžu mať nezaočkovaní menej práv.

Odborníci z rôznych odvetví, ombudsmanka, právnici, akademici, teda občania, ktorým väčšinou vždy veľmi ležala na srdci sloboda občanov, najmä z minoritných komunít (a nezaočkovaní pravdepodobne budú minoritnou komunitou), sa tentokrát proti určitému obmedzeniu nepostavili striktne a nekompromisne. Možné sankcie však väčšinou podmieňovali zavedením povinného očkovania a tvrdili, že pokiaľ nebude očkovanie povinné, tak sa nedajú vymáhať ani sankcie.

Ombudsmanka Patakyová, obhajkyňa LGBT a rodových práv, uviedla: „Už súčasná právna úprava upravuje možnosť sankcionovať osoby, ktoré sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekársky zdôvodnených prípadov nepodrobia povinnému očkovaniu. Keďže očkovanie proti ochoreniu Covid-19 je dobrovoľné, jeho odmietnutie by nemalo byť sankcionované, zároveň by však akékoľvek obmedzenie (nesankčného charakteru) malo prejsť testom proporcionality, čo znamená, že zákonodarca by mal racionálne a presvedčivo zdôvodniť, že toto obmedzenie je na účel ochrany života a zdravia nevyhnutné a nie je ho možné zabezpečiť inými, do základných práv menej zasahujúcimi prostriedkami.“

Čiže, ak zákonodarca presvedčivo zdôvodní, tak sa dá aj obmedziť.

Marián Giba z Katedry ústavného práva sa rovnako domnieva, že: „Pre mňa je kľúčovou otázka, či je alebo nie je očkovanie povinné. Keby bolo povinné, čo zatiaľ nie je, boli by sme v polohe, že pri nesplnení povinnosti môžu nastupovať sankcie. Napríklad pokuta alebo nejaké obmedzenia, ktoré by mohli súvisieť aj s tým, aby neočkovaná osoba neohrozovala ostatných.“

Riešením by teda mohlo byť – zavedenie povinného očkovania.

Ani taký bojovník za minority a slobodu ako Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko nevidí odrazu v obmedzovaní slobody až taký problém: „Takéto rozdelenie ľudí je vo výnimočných situáciách ako globálna pandémia možné. Musia však byť splnené prísne kritériá, ktorými je Slovensko viazané. Mám na mysli medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, ktorého súčasťou sú aj princípy ako nediskriminácia, účasť verejnosti, transparentnosť či zodpovednosť.“

Stačí k súhlasu so sankciami dodať trochu rétorickej omáčky o ľudských právach, a ide sa ďalej.

Rudolf Tkáčik, bývalý sudca Ústavného súdu tiež uviedol, že „ústava dáva priestor na obmedzenie základných práv a slobôd“. Ako jedinú podmienku vidí, žeby sa to malo udiať formou zákona. Prekvapení občania, ktorí boli zrejme udivení už zavedením a opakovaním núdzového stavu, pomaly, ale isto, začínajú zisťovať, že demokratická ústava, ktorú považovali v nadšení z novembra 89 len za garanta svojich slobôd, v sebe skrýva nástroje, o ktorých im politici príliš nerozprávali.

Rovnako reagoval aj Peter Kresák, právnik: „S problematikou povinného očkovania a sankciami za jeho odmietnutie sa zaoberal už Ústavný súd SR vo svojom pomerne rozsiahlom náleze PL ÚS 10/2013-146. V tomto svojom rozhodnutí potvrdil ústavnosť zákonnej a podzákonnej úpravy povinného očkovania a vymedzil základné hranice pre jeho uplatňovanie.“

Pokusný balónik bol zrejme vypustený a nedá sa vylúčiť, že začína kampaň za zavedenie povinného očkovania. Odborníci v tom majú zdá sa jasno a zrejme aj politici. Nastáva čas, pripraviť sa na možné sankcie. Alebo sa dať zaočkovať.

Zdroj: christianitas.sk


Zaujímavosti