Kultúrny Hidepark, ktorého riaditeľom bol aktivista Za slušné Slovensko a súčasný nitriansky primátor Hattas, je čierna stavba

17.06.2019 | 13:01 V súčasnosti prebieha na stavebnom úrade v Nitre proces legalizácie Hideparku. Ukázalo sa totiž, že v areáli parku vyrástli drobné stavby, ktoré sú v rozpore s platným stavebným zákonom.

Podľa našich informácií dostal ešte pred komunálnymi voľbami stavebný úrad v Nitre podnet, aby situáciu so stavbami prešetril. To, že stavby v Hideparku sú v rozpore so stavebným zákonom, priznal aj Filip Stranovský, ktorý sa po Marekovi Hattasovi stal novým štatutárom kultúrneho centra Hidepark.

„Áno, stavby na Hideparku naozaj mali nedostatky. V čase, keď sa uskutočnila kontrola z inšpekcie sme však už pracovali na ich náprave, mali sme vyjadrenia od dotknutých inštitúcií aj hotový projekt. Stavebná inšpekcia nám právom udelila pokutu, ktorú sme v plnej výške a bez výhrad uhradili. Teraz prebieha konanie o dodatočnom povolení stavby.“

Porušili zákon

Podľa Odboru stavebného poriadku mesta Nitra „stavebník predložil orgánu ŠSD (Štátny stavebný dozor) všetky súhlasné stanoviská dotknutých orgánov k predmetným stavebným objektom a projektovú dokumentáciu stavby. Orgán ŠSD zistil nedostatky, resp. porušenie § 54, § 55 ods. 1 a § 76 stavebného zákona.“

Zjednodušene povedané, stavby, ich zmeny či udržiavacie práce teda neboli uskutočnené na základe povolenia či ohlásenia stavebnému úradu.„Súčasťou záznamu z výkonu ŠSD bolo aj vyjadrenie zo strany stavebníka, ktorý si je vedomý porušenia zákona a kumulatívne boli realizované všetky potrebné kroky na odstránenie protiprávneho stavu, t.j. stavebník má súhlasné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vypracovanú projektovú dokumentáciu. V súčasnosti nie sú okolnosti, ktoré by bránili v konaní o dodatočné povolenie stavby.“

„Keď sme to stavali, boli sme presvedčení, že na unimobunky netreba stavebné povolenie,“ dodal ešte Filip Stranovský.  Výšku udelenej pokuty za porušenie stavebného zákona sme sa nedozvedeli. 

Zdroj: plus7dni.pluska.sk


Zaujímavosti