Korona-opatrenia spôsobili až 40-percentý pokles diagnostiky rakoviny u onkologických pacientov, ktorým tak plynie vzácny čas na včasné liečenie ich vážneho ochorenia

13.04.2021 | 14:20
Onkologické organizácie v liste vládam sveta upozornili, že pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať alebo dokonca znižovať.

Onkologickí pacienti sú pre pandémiu dlhodobo ohrození deficitom zdravotnej starostlivosti. Inovácie v onkológii sú nedostupné. Upozornili na to pacientske organizácie Nie rakovine a Europacolon Slovensko, ktoré spolu s 292 onkologickými organizáciami sveta podpísali medzinárodný dokument "Spoločný list o COVID-19 a rakovine". TASR o tom informovala Jana Pifflová Španková, prezidentka organizácie Nie rakovine.

Organizácie v liste pripomenuli, že pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať alebo dokonca znižovať. Pacienti sa aktívnejšie podieľali na prevencii a starostlivosti o seba a onkologické služby aj liečebné postupy sa zlepšovali. "V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 percent ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas," upozornili organizácie.

Zdôraznili, že je potrebné prijať opatrenia a aktívne sa venovať otázkam onkologickej starostlivosti. V liste odporúčajú na zlepšenie situácie onkologických pacientov a ohrozených rakovinou, aby vlády krajín zaistili pacientom bezpečný prístup k onkologickej diagnostike a liečbe.

"Systémy zdravotníctva by mali navrhovať cesty bezpečné z hľadiska pandémie, aby mohli služby pacientom s rakovinou zostať otvorené a pokiaľ je to možné, zabezpečiť im alternatívy iných možností liečby, napríklad domácu chemoterapiu," uvádza sa v liste. Rovnako je nevyhnutné obnoviť programy na včasnú diagnostiku rakoviny.

Organizácie tiež volajú po zhromažďovaní a analýze údajov o pacientoch, ktorí neboli diagnostikovaní. "Okrem toho to znamená investovanie do pracovnej sily a fyzických kapacít na splnenie tejto potreby, aj vzhľadom na pravdepodobný nárast počtu pacientov diagnostikovaných v neskorom štádiu," poukázali organizácie.

Signatári listu zároveň vyjadrili záujem spolupracovať s vládami na zlepšovaní situácie pacientov trpiacich rakovinou. Na obsah listu by mal podľa Pifflovej Špankovej nadviazať aj štvrtý ročník pripravovanej pacientskej konferencie "Onkológia na Slovensku - realita verzus očakávania".

Spoločný list:

BRUSEL - 7. apríla 2021

Predstavitelia vlád krajín sveta,
vážené dámy a páni,

pandémia COVID-19 otriasla našim svetom a zdravotnými systémami a mala zásadný dopad na ľudí s inými chorobami, najmä na osudy ľudí s rakovinou. Uvedomujeme si, že tento dopad siaha omnoho ďalej než len na onkologické skríningy a onkologickú starostlivosť. My, organizácie pôsobiace v onkológii chceme nastoliť problémy, ktoré sme v našej oblasti monitorovali.

  • Pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, alebo dokonca úspešne znižovať. Pacienti sa aktívnejšie podieľali na primárnej a sekundárnej prevencii a starostlivosti o seba, zatiaľ čo onkologické služby aj liečebné postupy sa zlepšovali.
  • Pandémia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila služby detekcie – odhaľovania a starostlivosti o onkologicky chorých. 
  • V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 % ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas.
  • Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMJ preukázala, že oneskorenie liečby môže mať škodlivý účinok.

Uvedomujeme si, že systémy zdravotnej starostlivosti sú pod bezprecedentným tlakom v dôsledku pandémie COVID-19 a že globálna kríza sa ešte neskončila, ale údaje nám ukazujú, že je potrebné prijať opatrenia a aktívne sa venovať otázkam onkologickej starostlivosti, ak máme pokračovať v zlepšovaní výsledkov. My, organizácie zamerané na onkológiu sme pripravené podporiť vlády v snahe globálne pomôcť pacientom trpiacim rakovinou.

Na zlepšenie situácie onkologických pacientov a ohrozených rakovinou by vlády mali bezodkladne:

1) Zaistiť pacientom bezpečný prístup k onkologickej diagnostike a liečbe

Systémy zdravotníctva by mali navrhovať cesty bezpečné z hľadiska COVID, aby mohli služby pacientom s rakovinou zostať otvorené a pokiaľ je to možné, zabezpečiť im alternatívy iných možností liečby, napríklad domáca chemoterapia - na pomoc ochrane pacientov pred infikovaním. Zdravotnícke orgány by mali oznámiť kroky, ktoré podnikli na zmiernenie obáv pacientov z COVID-19 a ich stavu, vrátane zavedenia vhodných bezpečných opatrení na riešenie komplikácií spojených s rakovinou, napríklad trombózy, kardiovaskulárnych komplikácií, dopadov na duševné zdravie, bolesti, podvýživa a ďalšie.1

Skríningy - takisto je potrebné obnoviť programy a iné prostriedky na včasnú diagnostiku rakoviny a podporovať ich, ako aj úsilie o zvýšenie povedomia o týchto programoch.

2) Identifikovať vplyv pandémie na onkologickú starostlivosť a navrhovať služby na ich zmiernenie

To znamená zhromažďovanie a analýza údajov o pacientoch, ktorí neboli diagnostikovaní v roku 2020, modelovanie pravdepodobného dodatočného dopytu po službách v dôsledku zmeškaných diagnostík a kontrol. Okrem toho to znamená investovanie do pracovnej sily a fyzických kapacít na splnenie tejto potreby -vzhľadom na pravdepodobný nárast počtu pacientov diagnostikovaných v neskorom štádiu. Vyhlasovateľ tejto výzvy má dostupné údaje príslušné dokumentácie a je pripravený poskytnúť ich.

3) Poskytovať včas a bezpečne služby onkologickej starostlivosti

Pri prijímaní opatrení na obnovu a zlepšenie služieb v oblasti onkológie musia byť v centre pozornosti pacienti. To znamená úsilie o zvýšenie multidisciplinárnej starostlivosti, o liečbu rakoviny a príbuzných symptómov (napr. popísané vyššie). Je potrebné urýchliť včasnú diagnostiku rakoviny a prijať inovácie v liečbe rakoviny. Liečba musí prebiehať takým tempom a rozsahom, aby sa prekonali deficity dostupného pokroku a skúseností z roku 2020.

Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby nedošlo k narušeniu služieb v oblasti onkologickej starostlivosti akýmikoľvek budúcimi úspornými opatreniami, uznávajúc, že výdavky na rakovinu boli desaťročia stabilné.7

Sme pripravení s Vami spolupracovať na pozdvihnutí onkologickej starostlivosti o trpiacich rakovinou a ponúkame našej zdroje a odborné znalosti.

Dnes chceme, aby všetky vlády priniesli zmenu tým, že povedia:

„Sme odhodlaní a budeme investovať do onkologickej prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.“

My, signatári tohto listu, vyjadrujeme záujem spolupracovať s vládami na zlepšovaní situácie pacientov trpiacich rakovinou.

Podpísaní - viac než 290 signatári pôsobiaci v oblasti onkológie po celom svete

Originálnu verziu listu aj so signatárskymi organizáciami nájdete tu.

Zdroj: ereport.sk / nierakovine.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti