Je prima mať dobrú banku, ktorá vás pripraví o strechu nad hlavou? Viete ako funguje bankový biznis s vymyslenými úrokmi?

03.12.2019 | 15:05 Skutočný príbeh o tom, ako sa dá kvôli „chybe“ počítača prísť aj o strechu nad hlavou. Prečo to nevie zastaviť ani Národná banka Slovenska?

Peniaze dnes hýbu celým svetom, problém je len ten, že nie sú kryté absolútne ničím, sú to len akési virtuálne čísla, ktoré sa na „peniaze“ premenia len jedným podpisom klienta banky na žiadosti o úvere, ktorý tak z ničoho vytvorí niečo. Do podpisu akéhokoľvek úveru, alebo hypotéky, totiž banka peniaze nemá, preto ich musí virtuálne vytvoriť – a na to práve slúži len jeden podpis klienta banky. Banky resp. ich majitelia tzv. banksteri (bankoví gangsteri) však išli ešte ďalej, pretože to veľmi dôkladne premysleli. Z týchto virtuálne vytvorených peňazí, chcú banky dokonca aj úrok.

Ako však môžu banky pýtať úrok z niečoho, čo neexistuje? Odpoveď je jednoduchá – ľudia veria vymysleným peniazom a celému zdevastovanému bankovému systému, ktorý stojí na hlinených nohách. Napriek týmto faktom, o ktorých obyčajní ľudia nemajú ani tušenia, dokážu takéto neexistujúce virtuálne čísielká zničiť nejeden sen a rozvrátiť aj zmysel života. Banky a ich majitelia si myslia, že môžu všetko – poskytnúť nielen peniaze na úver alebo hypotéku, ktoré nemajú, ale z takýchto neexistujúcich peňazí si určovať aj úrok ako sa im práve hodí.  A prečo o tom píšem? Pretože tento príbeh, ktorý si prečítate sa môže pokojne stať aj vám, ak sa proti takýmto praktikám banksterov ľudia nepostavia.

Je prima mať dobrú banku...

Asi každý človek na Slovensku už videl vtieravú a klamlivú re-KLAM-u, ktorá propaguje penťácku Prima Banku slovami „preneste si hypotéku do Prima banky a získajte úrok, ktorý sa neodmieta“. A práve s úrokmi si Prima Banka robí to, čo sa jej práve hodí.

Na začiatku bol projekt prestavby podkrovia na ubytovanie v súkromí a doplnkové relaxačné služby v Malom Slavkove. Projekt bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) 31.7. 2014 s tým, že kolaudácia musí byť do 30.4. 2015 za cca 280 000,-€ s 50%-ným spolufinancovaním. Úver na prestavbu v tom čase prisľúbila ešte banka SBERBANK, ktorá sa však nevedela s PPA dohodnúť, kto z nich bude na záložnej zmluve na prvom mieste na liste vlastníctva. SBERBANK si napokon podmienila poskytnutie úveru 60 000,-€ preukázaním vlastných finančných prostriedkov v hodnote 40 000,-€ na účte a založením ešte jednej nehnuteľnosti ako polyfunkčného objektu, v ktorom žiadateľ Ľudovít Svocák podniká.

Kvôli časovej tiesni a hroziacemu nedodržaniu termínu kolaudácie, musel pán Svocák pristúpiť na tieto podmienky a dňa 23.4. 2015 založil v prospech SBERBANK aj rodinný dom, na ktorom bola hypotéka v tej istej banke. Zmluva o úveru na 60 000,-€ s úrokom 4,95% bola s fixáciou na 3 roky. Termín kolaudácie bol dodržaný, rekonštrukcia sa podarila a majiteľ penziónu mohol využívať aj zrekonštruované priestory, ktoré ponúkal svojim ubytovaným hosťom. Počas 3-ročnej fixácie bolo všetko bezproblémové ako zo strany SBERBANK, tak aj zo strany pán Svocáka.

Nepríjemnosti sa začali diať až vtedy, keď 31.07. 2017 SBERBANK na Slovensku skončila a prebrala ju 1.8. 2017 Prima Banka, do ktorej automaticky prešli aj záväzky pána Svocáka. 30.4. 2018 mu tak prišlo po trojročnej fixácii oznámenie z Prima Banky o zmene úrokovej sadzby. A práve od tohto momentu začali veľké problémy s Prima Bankou, ktorá pochybila, no chybu si nechcela priznať, naopak, toto jej pochybenie musí znášať klient, ktorý dodržal všetko podľa zmluvy.

Ako sa dá získať úrok, ktorý sa „neodmieta“

Prima Banka najprv poslala 24.4. 2018 pánovi Svocákovi oznámenie, že na základe úverovej zmluvy sa od 23.4. 2018 mení jeho úroková sadzba na výšku 4,95% p.a. Dňa 30.4. 2018 mu však prišlo ďalšie oznámenie o úprave výšky úrokovej sadzby, kde sa na základe úverovej zmluvy od 27.4. 2018 mení úroková sadzba na výšku 1,8% p.a. Teraz si dá asi každý otázku, prečo Prima Banka počas 4 dní tak rapídne znížila úrokovú sadzbu o 3,15%. Bola to chyba banky, alebo to bolo účelové konanie, a teda išlo o jasný podvod?

Pán Svocák tak až 9 mesiacov splácal úver Prima Banke s úrokom 1,80% p.a., veď kto by neprijal také výrazne zníženie úrokovej sadzby. Prečo Prima Banke až 9 mesiacov trvalo, kým prišla na to, že z dôvodu technického výpadku (tak argumentovala vo svojom stanovisku banka) zaslala nesprávne oznámenie zo dňa 30.4. 2018.? Na túto otázku vtedy odpoveď ešte nikto nepoznal, no dnes to do seba až neuveriteľne zapadá ako skladačka puzzle. 

Pán Svocák totiž SBERBANK dňa 23.4. 2015 pri podpise zmluvy vystavil aj biankozmenku na účely podpory zabezpečenia riadneho, úplného a včasného splatenia zabezpečenej pohľadávky. Biankozmenka predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky, teda dlžníka, zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti veriteľovi, teda banke, pričom údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené, teda napríklad dlžná suma.

Ak dlžník svoj dlh  uhrádza v mesačných splátkach, výška istiny (požičaná suma peňazí) sa postupne zvyšuje. Banka preto nie je schopná vystaviť zmenku v určitej sume, pretože nie je isté, v akej výške a kedy bude dlh splatný. Biankozmenka sa stane platnou a úplnou až po jej vyplnení. A práve tu sa dostávame k tomu, prečo Prima Banka mohla zmeniť počas 4 dní výšku úrokovej sadzby zo 4,95% p.a. na 1,8% p.a. Mohla už vtedy počítať s tým, že z nevedomosti pána Svocáka bude on platiť úrok s nižším úrokom 1,8% a o pár mesiacov ho upozornia, že to bola chyba banky, a je potrebné doplatiť rozdiel úrokov.

Keďže je každému aj nezainteresovanému človeku jasné, že chybu urobila banka a nie pán Svocák, mohla už vtedy banka kalkulovať s tým, že pán Svocák odmietne doplatiť rozdiel úrokov, čo sa vlastne aj stalo. Tým pádom sa on ako dlžník dostane do omeškania so splácaním úveru aj rozdielu úrokov v spomenutej výške 1 157,63,-€, a o pár mesiacov bude mať banka právo pristúpiť k predčasnému splateniu zostatku istiny predmetného úveru spolu s príslušenstvom a to bezodkladne. To sa vlastne aj stalo!

Prima Banka mu 8.11. 2019 poslala výzvu na predčasné splatenie úveru, čo mohlo byť zo strany Prima Banky účelové a hraničiace až s podvodom a nezákonným obohatením. V prípade neuhradenia predčasného splatenia úveru bude totiž pán Svocák podľa oznámenia z Prima Banky znášať aj predaj záložného hnuteľného i nehnuteľného majetku prostredníctvom dobrovoľnej dražby, pričom sa pohľadávka banky zvýši o náklady spojené s vykonaním dražby. Kalkulovala s týmto Prima Banka už v apríli 2018, keď náhle výrazne znížila úrokovú sadzu, keďže vedela, že nehnuteľný majetok pána Svocáka až 6-násobné kryje sumu 60 000,-€, ktorú si v banke požičal a navyše pri podpise zmluvy so SBERBANK vystavil aj biankozmenku?

Táto domnienka sa potvrdila dňa 7.2. 2019, keď si pán Svocák dohodol stretnutie s pracovníkom banky v popradskej pobočke Prima banky, ktorý mu len tak oznámil, že vďaka chybe počítača (počítač nerobí nikdy chyby, chyby robia vždy len ľudia, ktorí počítač obsluhujú) ho žiadal o zaplatenie rozdielu úrokov vo výške 1 157,63,-€, ktorý vznikol nesprávnym oznámením výšky úrokovej sadzby. Pracovník banky sa dokonca dožadoval, aby pán Svocák túto sumu zaplatil okamžite, čo samozrejme odmietol, pretože to nebolo nijako právne podložené.

O týždeň neskôr, teda 14.2. 2019 bol pánovi Svocákovi doručený list z Prima Banky, kde mu bol len oznámený postup, ako má podľa nich zaplatiť naúčtované úroky, a teda platiť za chybu banky, napriek tomu, že mal v rukách oznámenie o úrokovej sadzbe, ktorú navrhla aj si z účtu sťahovala sama banka. Z pochopiteľných dôvodov pán Svocák odmietol platiť za chybu banky, ktorá mu dokonca 18.4. 2019 poslala aj splátkový kalendár, podľa ktorého mal v troch splátkach zaplatiť rozdiel úrokov v spomenutej výške 1 157,63,-€. Na túto hru Prima Banky pán Svocák nepristúpil, a tak sa začali diať neuveriteľné veci.

Keď so svojvoľným konaním banky nevie nič urobiť ani NBS

Prima Banka mala neuveriteľnú drzosť, keď pánovi Svocákovi poslala rozhodnutie, že mu budú svojvoľne! sťahovať finančné prostriedky z účtu za túto pohľadávku, a dokonca si budú uplatňovať i úrok z omeškania. Aj takéto Kocúrkovo nájdete na Slovensku.

Keďže pán Svocák nesúhlasil s týmto postupom, obrátil sa na Národnú banku Slovenska (NBS) a žiadal o prešetrenie nezákonného postupu Prima Banky. Odpoveď z NBS bola prekvapivá.

Po oboznámení sa s obsahom podania pána Svocáka s priloženými fotokópiami príslušných dokumentov a na základe preskúmania stanoviska Prima Banky mu NBS oznámila, že z predložených listinných dokumentov vyplýva, že mu Prima Banka oznamovala úrokovú sadzbu v celkovej výške, t.j. bez rozdelenia na základnú úrokovú sadzbu banky pre podnikateľov MICROS a maržu. NBS je preto toho názoru, že pánovi Svocákovi nemuselo byť zrejmé, že Prima Banka stanovila hodnotu úrokovej sadzby v nesprávnej výške. A po tomto konštatovaní NBS uviedla, že nie je oprávnená uložiť Prima Banke povinnosť (napriek tomu, že pochybila), aby od pána Svocáka nepožadovala úhradu sumy 1 157,63,-€ titulom nezinkasovaných úrokov za obdobie odo dňa 23. apríla 2018 do dňa 31. januára 2019, pretože túto právomoc má vecne a miestne príslušný súd, na ktorý sa má on ako klient banky obrátiť.

Na základe tohto vyjadrenia z NBS tak pán Svocák 30.8. 2019 podal v rámci prípravy na podanie odporúčanej žaloby ešte aj žiadosť o odloženie platby úrokov a z dôvodu ukončenia záložnej zmluvy v prospech PPA aj žiadosť o presun záložného práva s listami vlastníctva a znaleckým posudkom, ktorý poukazuje na 6-násobné krytie istiny! Jednoducho povedané, suma zostávajúcej istiny 43 000,-€, ktorú treba banke ešte splatiť, je šesťkrát menšia ako hodnota jeho majetku, ktorým ručil.

Bankové embargo na informácie!

Vďaka chybe „počítača“ tak prišla pánovi Svocákovi 11. 11. 2019 výzva na predčasné splatenie úveru, po tom, keď už bola jediným držiteľom záložného práva len Prima Banka. PPA na základe dodržanej zmluvy o ukončení projektu bola totiž 8.10. 2019 vymazaná zo záložného práva na liste vlastníctva, a pravdepodobne aj z tohto dôvodu bola pracovníčka Prima Banky nafotiť majetok pána Svocáka, ktorým ručil, a ktorý 6-násobne prevyšuje hodnotu zostávajúcej istiny. Čo banka sledovala tým, že si nechala ich vyslanou pracovníčkou vyfotografovať lukratívny objekt, ktorý mal pán Svocák v zálohe? A z akého dôvodu sa mu dnes Prima Banka vyhráža dražbou jeho majetku?

Prečo nechce Prima Banka do dnešného dňa poskytnúť informácie pánovi Svocákovi ohľadom jeho zaplatených splátok, aj tých, ktoré si banka svojvoľne sťahovala z jeho účtu a on nikdy nevedel koľko má na účet vložiť, a neustále bol účet v mínuse? Každá banka je povinná poskytnúť klientovi informácie o jeho zaplatených splátkach aj o o celkovej výške dlžnej sumy, v opačnom prípade to je jednoznačné porušenie Zákona o bankách. 

Má niekto zo strany penťáckej banky záujem o lukratívny objekt pána Svocáka, ktorá zamietla aj jeho žiadosť o odloženie platieb úrokov a tiež žiadosť o presun záložného práva bez udania dôvodu? Prečo pána Svocáka kvôli chybe Prima Banky zaradili na zoznam dlžníkov do spoločného registra bankových informácií? Odpoveď je veľmi prozaická – aby sa mu náhodou nepodarilo získať úver v inej banke a nemohol tak predčasne splatiť úver v Prima Banke a následne si ho vymáhať súdnou cestou. Je tak očividné, že tu už nejde o nezaplatenie rozdielu úrokov vo výške 1 157,63,-€, ktorý vznikol nesprávnym oznámením výšky úrokovej sadzby, ale rozohrala sa tu podvodná a účelová hra penťáckej banky. Banky, ktorej majitelia bažia po lukratívnom objekte a mohli si ho zaradiť do svojho ďalšieho podvodného podnikateľského portfólia.
 
Lož má veľmi krátke nohy a pravda ju vždy skôr, alebo neskôr dobehne. A aj z toho dôvodu sa pán Svocák nevzdáva a naďalej bojuje s bankstermi z Prima Banky a pripravuje trestné oznámenie a medializáciu celej tejto neuveriteľnej kauzy.

Je naozaj prima mať dobrú banku, ale nie Prima Banku!

Miroslav Lisál

Zdroj: InfoVojna


Zaujímavosti