Harabinov Otvorený list: Kiska zosobňuje porušovanie práva a ústavných právomocí, jeho výroky majú náznaky výzvy na občianske nepokoje

20.10.2018 | 18:33 Predseda trestného senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky poslal Otvorený list dekanovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduardovi Burdovi.

Otvorený list

Vážený pán dekan,

médiá uverejnili 16. októbra 2018 informáciu o návšteve a aj prednáške pána prezidenta Andreja Kisku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Akademickú pôdu považujem za posvätnú. Nikomu kto nemá k právu a zákonom žiadnu úctu nie je dovolené ju zneužívať a pošpiniť.

Pán Andrej Kiska zosobnil príklad porušovania práva a ústavných právomocí. Jeho výroky v určitých častiach majú náznaky výzvy na občianske nepokoje. Vieme, že to môže skončiť aj občianskou vojnou v štáte. Rovnako jeho vystúpenie k osobe predsedu parlamentu v roku 2017 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sú potvrdením znevažovania funkcie parlamentu a jeho najvyššieho predstaviteľa. Na Slovensku je parlamentná demokracia.

Národná rada Slovenskej republiky je najvyšší zákonodarný orgán. Dehonestácia jeho najvyššieho predstaviteľa destabilizuje štruktúry štátu a v konečnom dôsledku zneisťuje občanov. Nemožno to chápať inak ako výrokovú nedbanlivosť voči riziku rozkladu suverenity Slovenskej republiky. Tieto fakty Vám nemôžu byť neznáme. V tejto súvislosti je zarážajúce, že pán prezident, ktorý nie je znalcom domáceho, ani medzinárodného práva má odvahu pred študentmi ľahkovážne hodnotiť akútne rozhodujúce právne procesy súvisiace so štátnou suverenitou a ústavnosťou Slovenskej republiky.

Ctím si rodinu ako základ spoločnosti. Rodine a výchove mladej generácie je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. To, čo do našich detí a našej mladej generácie vložíme, bude formovať ich osobnosť, prístup k práci, k dodržiavaniu zákonov, k pravde, úcte, hrdosti na vlastný národ a návykom v ich budúcich povolaniach. Nie je mi ľahostajné, že ide práve o Právnickú fakultu Vašej univerzity.

Treba si vážiť fakt, že univerzita vychováva budúcich právnikov, že ich vychovávať môže, že má dôveru rodičov, štátu, občanov a v neposlednom rade dôveru samotných študentov. Obávam sa, že takýmto konaním môžu byť v právnom povedomí študentov nezvratne spôsobené nenapraviteľné škody.

Ako právnik som pohoršený aj nad skutočnosťou, že Vaša univerzita umožnila pánovi Andrejovi Kiskovi predniesť reč plnú politickej propagandy a extrémnej nenávisti k iným názorom. Som presvedčený, že hrubo zneužil úrad prezidenta a akademickú pôdu tiež na priamu politickú podporu niektorých kandidátov pre budúcoročné voľby prezidenta republiky.

Neviem si predstaviť, ako majú Vaši študenti chápať fakt, že Vaša univerzita umožnila zasahovať do vzdelávacieho procesu ľuďom mimo právneho prostredia zakázanými metódami, všetko iba pre dosahovanie politických cieľov. A Vaša univerzita, so svojou úctyhodnou históriou a profesionálnou váhou sa proti tomu neohradí, ani predtým, ani potom? Aký morálny odkaz si z takejto skúsenosti majú študenti vziať?


Vážený pán dekan,

vzhľadom na platnú právnu zásadu „audiatur et altera pars“ („Vypočuj si aj druhú stranu“ - pozn. IV), si vyhradzujem právo vystúpiť na pôde Právnickej fakulty Vašej univerzity ako reprezentant Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v intenciách trojdelenia štátnej moci v hierarchii štátnych orgánov akým je aj najvyšší predstaviteľ nášho štátu, v rovnakej časovej dĺžke za účasti Vašich študentov.

Budem hovoriť o otázkach právnej podstaty suverenity štátu v medzinárodnom práve, postavení a vzťahu členského štátu a medzinárodnej organizácie, o znakoch rozkladu štátu a význame panstva práva. Môžem Vás ubezpečiť, že ako právnik mám bezvýhradný rešpekt k zákonom.

S úctou

JUDr. Štefan Harabin, predseda trestného senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Bratislava 20. október 2018

Na vedomie:

Dr.h.c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
Rektor UK Bratislava

Akademický senát UK Bratislava

Akademický senát právnickej fakulty 
UK Bratislava

JUDr. Andrej Danko
, Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Peter Pellegrini
, Predseda vlády Slovenskej republiky

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., 
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Články venujúce sa návštevám prezidenta SR na akademickej pôde:

Prezident SR diskutoval so študentmi, či je Slovensko právny štát

Tri mená. Kiska navrhol, ako vybrať svojho nástupcu. Dnes to nemá žiadny zmysel, reaguje Mikloško

Prezident Kiska v Nitre hovoril o amnestiách, sudcoch aj kapitánovi Dankovi

Zdroj: Facebook

Zaujímavosti