Keď Slováci nedajú zarobiť elitným

A potom sa čudujeme, aké služby nám za to poskytujú.
18.04.2017 | 12:38

Keď sa v dnešnej dobe zamyslíte nad sociálnym stavom v Slovenskej republike, zistíte, že je úbohý. Dôchodok je suma, ktorá má pokryť životné náklady dôchodcov. Niektorí majú o niečo viac, niektorí o niečo (podstatne) menej. Výpočet tejto sumy sa odvíja od týchto faktorov: priemerný osobný mzdový bod, súčet obdobia dôchodkového poistenia a aktuálna dôchodková hodnota. Tieto sú stanovené zákonom rovnako ako samotný výpočet. Variabilnou časťou tohto výpočtu sú všetky tri položky, pričom prvé dve ovplyvňujeme takpovediac sami pre seba a tretia je súhrnom „nášho spoločného úsilia“. 

Aktuálna dôchodková hodnota pre starobný dôchodok je koeficient, ktorým sa súčin vášho priemerného osobného mzdového bodu a súčtu období dôchodkového poistenia vynásobí. Túto určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením na základe údajov zistených z „nášho spoločného úsilia“. Na rok 2017 je stanovená na 11,3505 eur. 

Dáme si ľahký príklad? Ah, čo, dajme si:

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu nech je napr. 1,5. To znamená, že vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol v priemere približne na úrovni 1 a pol násobku priemernej mzdy v hospodárstve SR, čo v preklade znamená, že ste mali príjem napríklad v roku 2016 vo výške 1.368,- eur mesačne, čo je suma 912,- eur x 1,5. A podobne ste to mali každý rok, aby vám ten POMB vyšiel na 1,5. Suma 912,- eur je Štatistickým úradom SR stanovená priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na rok 2016, ktorú my všetci „vyskladáme“ spoločným úsilím.

Obdobie dôchodkového poistenia je napríklad 42 rokov, čo znamená, že ste boli 42 rokov zárobkovo činný a odvádzali 42 rokov dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne.

A teraz vyjadrené matematicky, keďže všetky položky už máme v číslach:

1,5 x 42 x 11,3505 = 715,10 eur mesačný dôchodok 

Čiže, ak niekto pracoval 42 rokov, plat mal po celý tento čas jeden a pol násobne vyšší, ako stanovuje Štatistický úrad SR každý rok, tak má nárok na 715,10 eur mesačne. Síce je to z priemerného platu, ktorý ste dostávali každý mesiac, len polovica, ale nie je to zlé, no nie, Vážení?

Zdá sa vám to málo? Ale no, tak?!?!?! Tak by ste sa možno mohli zamyslieť nad tým, že by bolo dobré, keby ľudia, ktorí tento výpočet môžu ovplyvniť, zarábali viacej. 

Áno, Vážení! Naša do neba volajúca „lenivosť a neschopnosť“ predurčuje priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR! A od tej sa odvíja aj mzda generálneho riaditeľa RTVS – no ale teraz ho sem nebudem pliesť, takže ešte raz: pozrime sa aj na mzdu toho, kto nám tie dôchodky spravuje, na generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Ako aj on, chudák, na túto nízku priemernú mzdu dopláca.

Suma, ktorá predstavuje a tvorí základ pre výpočet mzdy týchto dvoch „generálov“, bola za rok 2016 určená Štatistickým úradom na sumu 912,- eur. 

No kým „generál“ RTVS dostáva túto sumu „iba“ štyrikrát v mesiaci, „generál“ SP podľa § 122 ods. 6 zákona č. 461/2003 v znení neskorších predpisov šesťnásobok tejto sumy. Áno, Vážení, číslo 912 treba vynásobiť šiestimi! Takže to v praxi vyzerá takto:

912 eur x 6 = 5.472 eur mesačne. 

Toto je suma, ktorá generálnemu riaditeľovi SP náleží každý mesiac a to podľa zákona. 

Musíte sami uznať, je to bolestne málo! Takže: treba mu prilepšiť! A keďže my sme „leniví“ a zarábame málo, polepšíme mu odmenami. Druhá veta toho istého paragrafu určuje aj jeho odmenu. Generálnemu riaditeľovi totiž môže vláda priznať odmenu jedenkrát ročne, najviac do výšky 12 násobku jeho mzdy. Tak, a ešte raz si započítame spolu:

5.472 eur mesačne x 12 mesiacov = 65.664,- ročná možná odmena.

Koľko teda môže fyzická osoba, ktorá zastáva funkciu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, zarobiť ročne? Aký vysoký príjem získa, ak si to vyjadríme matematicky? V matematike má násobenie prednosť pred sčítaním, tak zátvorky si môžem odpustiť, takže:

5.472 eur mesačne x 12 mesiacov + 65.664,- ročná odmena = 131.328 eur celkový možný príjem za rok

Áno, za jeden rok! Funkčné obdobie je podľa § 122 ods. 8 tohto zákona stanovené na šesť rokov, pričom tá istá osoba môže byť vymenovaná najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Čo znamená, že tento príjem môže dosiahnuť jedna a tá istá osoba po dobu 12 rokov. Chcete aj toto vidieť v číslach?

Tak TOTO vyzerá nasledovne:

131.328 eur možný ročný príjem x 12 rokov vo funkcii = 1.575.936,- eur za dve funkčné obdobia

Samozrejme, že táto suma nesedí presne. Dôvodom je variabilita východiskovej sumy. Štatistický úrad SR uverejňuje výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR každý rok. Presne táto istá suma ovplyvňuje aj výšku dôchodku. 

Takže, Vážení, ak chcete, aby naši najlepší ľudia aj vykonávali najlepšie svoju prácu, tak by sme mali trochu zamakať! Veď uznajte sami, kto by už len za taký plat, ako poberá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, robil nejakú prácu poriadne a s nadšením, a hlavne kvalitne?!?!?!

Je síce pravda, že dôchodca s mesačným starobným dôchodkom 715,10 eur by musel žiť v dôchodku asi 183 rokov, aby mal taký celkový príjem, ako „generál“ Sociálnej poisťovne môže zarobiť za 12 rokov, ale aj tak....

A vlastne nás to trápiť nemusí! Veď koľko dôchodcov má v skutočnosti príjem 715,10 eur mesačne?

Judita L.